زیر ساخت های صنعتی (SCADA) به علت حساسیت های ذاتی و وابسته بودن امنیت ملی به آنها همیشه کانون توجه مسئولین بوده و هستند. ولی متاسفانه در اکثر موارد همین حساسیت ها منجر شده است زیرساخت های مذکور امنیت بسیار پایینی در حوزه فناوری اطلاعات داشته باشند.
با ورود زیر ساخت های صنعتی SCADA به سیستم کنترل مدیریت صنعتی، عدم توجه کافی با رویکرد علمی به معقوله ی امنیت سایبری، بی شباهت به یک فاجعه ی امنیتی نیست.
تحریم های ناعادلانه علیه کشور عزیزمان و عدم امکان بروزرسانی نرم افزار سامانه های صنعتی و البته موقعیت استراتژیک کشور در سطح منطقه و دنیا زیرساختهای صنعتی را به یکی از بهترین اهداف نفوذگران مبدل ساخته است.

از این رو شرکت روبیکو با بهره گیری از متخصصین تراز اول امنیت زیرساخت های صنعتی اهتمام ویژه ای به این معقوله داشته و حتی در مواردی بومی سازی تکنولوژی را در دستور کار خود قرار داده است.