دوره های روبینا پردازش اکسین

دوره MTCNA روبینا پردازش اکسین

دوره MTCNA

دوره MTCWE روبینا پردازش اکسین

دوره MTCWE

دوره ی Network + In Use

دوره Network+ In Use

مدرنترین پروژه آموزش مهارت به سبک ابداعی در سطح کشور

پروژه روز ششم

روبینا پردازش اکسین، پرورش دهنده نیروی انسانی نخبه در زمینه فناوری اطلاعات

دوره NSE4

دوره طراحی دیتاسنتر به روش نوین شرکت روبینا پردازش اکسین

دوره طراحی دیتاسنتر

دوره مجازی سازی روبینا پردازش اکسین

دوره مجازی سازی