ضرورت امنیتی جداسازی ترافیک شبکه های داخلی از شبکه های غیر مطمئن در سازمان ها، در کنار هزینه های هنگفت پیاده سازی متدهای مختلف در این زمینه و البته نیاز به مشخص سازی ابعاد مختلف هر یک از این متدها، شرکت  روبینا پردازش اکسین را بر آن داشت که با حمایت اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان خوزستان، استانداری خوزستان، مرکز افتای ریاست جمهوری و مرکز آپای دانشگاه شهید چمران اهواز اقدام به برگزاری کارگاهی با همین مضمون در تاریخ 31 تیر ماه سال 1398 در اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان خوزستان نماید.

 

استفاده از تکنولوژی ارتباطات بی سیم به دلیل زمان راه اندازی و هزینه کمتر نسبت به خیلی از سناریوهای زیرساختی جزء مهمترین گزینه ها قرار گرفته و جزء لاینفک شبکه ها گردیده اند ولی به خاطر بستر ارتباطی که انتشار در فضای آزاد می باشد باید توجه بیشتری در نیاز سنجی، تحلیل، راه اندازی و نحوه ی استفاده نسبت به بقیه ی سناریوها به این نوع تکنولوژی ها شود.در این راستا این همایش هدف به این داشت تا دید بهتری نسبت به ارتباطات بی سیم در حال استفاده در سازمان ها به مدیران و کارشناسان این حوزه ارائه دهد تا زمینه و بستری برای امن تر کردن این دسته ارتباطات و خروج از شرایط فعلی قبل از وقوع بحران برای سازمان ها در این حوزه باشد.

در این کارگاه 4 ساعته به صورت کاملا عملی سناریوهای مختلف جداسازی شبکه ها بررسی و تحلیل شده و آسیب پذیری های هریک از این سناریوها و نحوه نقض جداسازی و نفوذ به شبکه در هریک از سناریوها بررسی گردید. در ابتدا جداسازی بستر فیزیکی و در پی آن جداسازی شبکه ها از طریق زیرساخت های میانی مجازی، سیستم عامل های مجازی و جداسازی بوسیله سیاست های امنیتی بررسی گردید.

در نهایت نیز یک راهکار ترکیبی امنیت زیرساخت ارائه گردید که در این راهکار تمامی موارد ذکر شده به عنوان آسیب پذیری در سناریو های قبل پوشش داده شده و عملا نشان داده شد، در صورتی که از این راهکار استفاده شود، نقض جداسازی شبکه ها بسیار مشکل می گردد.

در انتهای این کارگاه نیز مدعوین که مدیران محترم فناوری اطلاعات و امنیت سازمان ها بودند به صورت عملی راهکار پیشنهادی را آزمایش نموده و از صحت ادعای ارائه دهندگان، اطمینان حاصل نمودند.